Vedtægter

Vedtægter for Saint Michael Voices


 

Indhold:

§ 1. Korets navn og hjemsted

§ 2. Korets formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Kontingent/økonomi

§ 5. Regnskab

§ 6. Generalforsamling

§ 7. Dagsorden ved generalforsamling

§ 8. Stemmeret og afstemning

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Korets bestyrelse

§ 11. Korets dirigent

§ 12. Hjemmesiden

§ 13. Opløsning/ændring af formålsparagraf

 

________________________________________

 

 

§ 1. Korets navn og hjemsted:

 

Stk. 1: Korets navn er Saint Michael Voices.

 

Stk. 2: Korets logo: 
 Stk. 3: Saint Michael Voices er et selvstændigt kor med tilknytning til Sct. Michaelis Kirke i Fredericia.

 

Stk. 4: Menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke forventer:

•Korets velvilje til at medvirke ved kirkens arrangementer på forespørgsel fra kirkens ansatte.

•Medlemmernes loyalitet overfor Sct. Michaelis Kirkes grundlag.

 

§ 2. Korets formål:

 

Stk. 1: Korets formål er at være sammen om at synge og formidle gospel.

 

Stk. 2: Korets vision er dygtiggørelse som helhed og som individ, at være et gospelkor af høj standard, samt at være et gospelkor af livsglæde og hjerte med plads til alle.

 

§ 3. Medlemmer:

 

Stk. 1: Korets medlemmer optages efter en optagelsesprøve, der afholdes efter behov. Nedre aldersgrænse for medlemskab er 16 år.

 

Stk. 2: Saint Michael Voices er et kor med ambitioner. Derfor forventes det, at alle deltager i øveaftenerne.

 

Stk. 3: Deltagelse i koncerter forudsætter stabilt fremmøde til øveaftener. Korlederen træffer afgørelsen desangående. Ligeledes afgør korlederen fordelingen af soloer.

 

Stk. 4: Afbud uanset årsag skal udmeldes telefonisk eller via sms til det til en hver tid oplyste nummer.

 

Stk. 5: Medlemskab af koret ophører, såfremt der inden for samme halvår har været tre fravær uden framelding.

 

Stk. 6: Ved længerevarende sygdom eller barsel er det muligt at tage orlov fra koret. Ved orlov betales kontingent. Dog vil orlov ud over ½ år betragtes som udmeldelse, hvorefter genoptagelse i koret sker gennem optagelsesprøve.

 

Stk. 7: Saint Michael Voices er tilmeldt en ordning ved Den Kreative Aftenskole i Fredericia. Kormedlemer accepterer ved indmeldelse at modtage evt. information fra Den Kreative Aftenskole via. F.eks. mail eller post.

 

§ 4. Kontingent/økonomi:

 

Stk. 1: Til drift af koret betales et halvårligt kontingent. Beløbet er pt. fastsat til 500 kroner pr mand, men fastsættes ved hver generalforsamling, hvorefter det indskrives i de nye vedtægter.

 

Stk. 2: Kontingentet skal indbetales inden 1. marts og 1. oktober i det halvår, som kontingentet vedrører. Medlemskab ophører, såfremt der ikke er betalt for tidligere halvår.

 

Stk. 3: Koret har sin egen økonomi (medlemsbidrag, indtægter ved koncerter og lignende), og afholder selv dets almindelige udgifter.

 

Stk. 4: Ved større projekter kan menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke ansøges om støtte.

 

§ 5. Regnskab:

 

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2: Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling og på eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Forinden da er regnskabet blevet revideret af korets bestyrelse.

 

Stk. 3: Foreningens midler opbevares hos kasseren.

 

§ 6. Generalforsamling:

 

Stk. 1: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts måned.

 

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer, enten via post eller via e-mail. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 

Stk. 3: Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7. Dagsorden ved generalforsamling:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Eventuelt.

 

§ 8. Stemmeret og afstemning:

 

Stk. 1: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

 

Stk. 2: Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 

Stk. 3: Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 4: Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling,

jf. § 13.

 

Stk. 5: Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

 

Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Korets bestyrelse:

 

Stk. 1: Korets daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af tre til fem medlemmer. Bestyrelsen benævnes formelt som udvalget.

 

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. Bestyrelsen udpeger selv en ansvarlig for økonomien, og derudover fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig ad. hoc.

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 4: Der vælges desuden hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

 

Stk. 5: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst to gange årligt.

 

Stk. 6: Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

 

§ 11. Korets dirigent:

 

Stk. 1: Korets dirigent er født medlem af korets bestyrelse og er den ansvarlige i forhold til menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke.

 

Stk. 2: Dirigentens arbejdsgiver er menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke.

 

§ 12. Hjemmesiden:

 

Stk. 1: Korets hjemmesidedomæner er:

www.saintmichaelvoices.dk, www.michaelvoices.dk samt www.sct-michaelis.dk/smv.

 

Stk. 2: Domænerne er registreret i kassererens navn, og skal ved nyvalg overføres til evt. ny kasserer.

 

§ 13. Opløsning/ændring af formålsparagraf:

 

Stk. 1: Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Stk. 2: Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

 

Stk. 3: I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Sct. Michaelis Kirke


 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11.12.2006.

 

Vedtægtsændringer:

Generalforsamling den 2010: § 3 stk. 1

Generalforsamling den 28.3.2011: § 1 stk. 2, § 3 stk. 2, § 4 stk. 1-2, § 12 stk 1.

Generalforsamling den 19.3.2012: § 3 stk. 1, 2, 3 og 5. § 3 stk. 4 er identisk med tidligere stk. 2.

Generalforsamling den 03.03.2014: § 2 stk. 1. og 2, § 3 stk. 4, 5, 6 og 7, § 4 stk. 1, § 12 stk. 2